Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Diensten: de door IRIS en/of de Toeleveranciers aan de Klant geleverde diensten, zoals dienstverlening met betrekking tot cloud-services, netwerken, telecom, ICT-infrastructuren, organisatie- en automatiseringsadviezen, project begeleiding, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen en ondersteuning;

IRIS: IRIS one Nederland B.V., kantoorhoudende te (5248 NL)  Rosmalen  aan de Graafsebaan 111, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62330438, alsmede haar rechtsopvolger(s) en/of de door haar aangewezen (rechts)personen, evenals de tot deze vennootschap behorende (groeps)maatschappijen en/of deelneming(en) in de zin van artikel 2:24 (a, b en c) van het Burgerlijk Wetboek;

Klant: een (rechts)persoon, niet zijnde een consument, die een Overeenkomst met IRIS aangaat;

Overeenkomst: alle Overeenkomsten tussen IRIS en de Klant, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen daarop;

Producten: de door IRIS en/of de Toeleveranciers aan de Klant geleverde producten;

Partijen: IRIS en de Klant;

SLA: Service Level Agreement;

Toeleverancier: de partner of toeleverancier van IRIS met wie de Klant rechtstreeks een contractuele relatie aangaat, als gespecificeerd in de Overeenkomst;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Alle definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1      Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van IRIS, alsmede alle Overeenkomsten en rechtsgevolgen voortvloeiende uit het bovenstaande, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Deze Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle derden, al dan niet in dienstverband, die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn of worden  betrokken of in dit kader op enige wijze aansprakelijk (kunnen) zijn. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn alle personen die bij of voor IRIS werkzaam zijn, al dan niet in dienstbetrekking, niet persoonlijk gebonden, verantwoordelijk of aansprakelijk.

2.2     De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van de Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3     Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden en Overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4     Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen IRIS en de Klant in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5     IRIS is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden aan te passen. De meest recente versie van de Voorwaarden is altijd van toepassing. Een dergelijke wijziging wordt van kracht 14 (veertien) dagen na de datum van verzending  van de gewijzigde Voorwaarden aan de Klant.

2.6     Indien en voor zover IRIS Producten en/of Diensten van Toeleveranciers of andere derden aan de Klant ter beschikking stelt, zullen, voor wat betreft die Producten en/of  Diensten, de (algemene) (licentie)voorwaarden van desbetreffende Toeleveranciers of andere derden in de  verhouding tussen hen en de Klant van toepassing zijn. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van Toeleveranciers of andere derden in de  verhouding tussen de Klant en IRIS om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Voorwaarden onverkort.

2.8     In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de Overeenkomst, de SLA en de Voorwaarden geldt de volgende rangorde:

(i)    de Overeenkomst;

(ii)    de SLA;

(iii)   de Voorwaarden.

 

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en bevestiging

3.1      Alle aanbiedingen en offertes van IRIS zijn geheel vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.2     Alle aanbiedingen en offertes blijven geldig voor 14 (veertien) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.3     De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie waarop IRIS haar aanbieding of offerte baseert.

3.4     IRIS kan redelijkerwijs niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten.

3.5     Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat een tekenbevoegd persoon van IRIS een opdracht schriftelijk heeft bevestigd en, indien van toepassing, onder voorbehoud van goedkeuring door de Toeleverancier, dan wel op het moment dat IRIS met de uitvoering van een Overeenkomst is begonnen.

3.6     IRIS is te allen tijde gerechtigd om een (deel)Overeenkomst zonder nadere toelichting (gedeeltelijk) te weigeren en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor enige schade, bijvoorbeeld indien IRIS een aanwijzing of een vermoeden heeft dat de Klant zich niet aan haar betalingsverplichtingen zal houden en/of de Producten niet beschikbaar zijn.

 

Artikel 4 – Uitvoering

4.1      IRIS zal zich naar beste vermogen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle werkzaamheden van IRIS worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst IRIS uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. De uitvoering van de Overeenkomst is mede afhankelijk van de (Diensten van de) Toeleveranciers, waarop  IRIS geen invloed heeft.

4.2     IRIS behoudt zich te allen tijde het recht voor om derden voor de werkzaamheden in te zetten, indien een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt ten deze uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3     IRIS zal eventuele derden zorgvuldig selecteren en alleen inschakelen  indien IRIS dit nodig acht. IRIS is niet aansprakelijk voor enige schade, welke is veroorzaakt door de derde.

4.4     De Klant zal zich te allen tijde onthouden van gedragingen of handelingen die de reputatie van IRIS, de Toeleveranciers en/of de Producten op enigerlei wijze beschadigen of kunnen beschadigen.

 

Artikel 5 – Prijzen en betaling

5.1     Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten, export-en importheffingen. Deze kosten en heffingen zijn voor rekening van de Klant.

5.2     Tenzij anders overeengekomen, zijn reisuren, reis- en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten niet bij de prijzen en tarieven inbegrepen en kunnen apart in rekening worden gebracht.

5.3     De aanbiedingen van IRIS en de overeengekomen prijs tussen IRIS en de Klant zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding of Overeenkomst geldende prijsbepalende factoren. Indien zich vóór of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst een verhoging van deze prijsbepalende factoren mocht voordoen, is IRIS gerechtigd een daardoor ontstane (kost)prijsverhoging aan de Klant door te berekenen, zelfs indien is overeengekomen dat de prijzen vast zijn.

5.4     De Klant is verplicht om de facturen van IRIS binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum zonder enige verrekening of bevoegdheid tot opschorting te voldoen.

5.5     Bij gebreke van tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim, alsmede over het openstaande bedrag rente verschuldigd ad 8 % per maand, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. De Klant is dan aan IRIS verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, ter zake de invordering van al datgene wat de Klant aan IRIS verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 50,- (vijftig euro).

5.6     IRIS is te allen tijde gerechtigd om, ongeacht eventueel eerder gemaakte betalingsafspraken, gehele of gedeeltelijke betaling te eisen of vervangende zekerheid te verlangen ter zake de levering van Producten op een tijdstip en wijze ter vrije keuze van IRIS, alsmede al haar  verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat zij betaling of vervangende zekerheid heeft ontvangen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade.

5.7     Door de Klant gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de facturen die het langst opeisbaar zijn voor vorderingen van IRIS, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.8     IRIS is steeds gerechtigd om haar – al dan niet opeisbare – vorderingen op de Klant te verrekenen met vorderingen die de Klant heeft op aan IRIS gelieerde vennootschappen en ondernemingen. IRIS is tevens bevoegd vorderingen van de Klant op aan IRIS gelieerde vennootschappen en ondernemingen te verrekenen met vorderingen van IRIS op de Klant. Voor zover enigerlei toestemming van de zijde van de Klant is vereist, wordt deze toestemming geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan IRIS  te zijn verleend.

5.9     IRIS baseert haar aanbieding onder meer op een aantal gebruikers en/of werkplekken. Indien in de Overeenkomst is bepaald dat het aantal gebruikers en/of werkplekken flexibel is, dan wel is op- en/of af te schalen, dan kan maximaal met 20 (twintig) % van het initieel aantal overeengekomen gebruikers en/of werkplekken worden afgeschaald, ongeacht of de Klant gebruik maakt van het minimale aantal gebruikers en/of werkplekken. IRIS is dus te allen tijde gerechtigd om ten minste 80 % van het initieel aantal overeengekomen gebruikers en/of werkplekken in rekening te brengen, tenzij de directie van IRIS alsnog schriftelijk instemt met een lager percentage. Indien de directie van IRIS  een of meerdere malen instemt met een lager percentage, dan is zulks altijd tijdelijk en onverplicht laat dit onverlet dat IRIS gerechtigd is om op ieder moment wederom ten minste 80 % van het initieel aantal overeengekomen gebruikers en/of werkplekken in rekening te brengen.

5.10    Het recht om af te schalen met maximaal 20 (twintig) % vervalt indien de Klant niet aan zijn (betalings)verplichtingen jegens IRIS voldoet. In dat geval is IRIS, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist, gerechtigd om algehele betaling te vorderen op basis van het initieel aantal overeengekomen gebruikers en/of werkplekken.

 

Artikel 6 – Medewerking Klant

6.1      De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of materialen en/of (werk)omstandigheden, waarvan IRIS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan IRIS worden verstrekt c.q. worden gerealiseerd. De Klant is tevens gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst alles te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige voltooiing van de dienstverlening of tijdige levering van de Producten mogelijk te maken, inclusief het bewerkstelligen van een veilige werkomgeving.

6.2     Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is de Klant verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing binnen zijn organisatie van alle Producten en Diensten, zoals (rand-)apparatuur, software, het (tijdig) maken van back-ups, controle- en (virus)beveiliging, adequaat systeembeheer van de geleverde websites en databestanden, alsmede voor de informatie die wordt uitgewisseld of verwerkt via deze (rand-)apparatuur, software, websites en/of databestanden.

6.3     Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de Klant te beschikken over een adequaat niveau van beveiliging van het (computer)netwerk en systemen.

6.4     Indien de Klant niet (volledige) medewerking verleent als omschreven in artikel 6 van deze Voorwaarden, is IRIS gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en/of het recht om de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen, onverminderd alle overige uit de wet aan IRIS toekomende rechten.

 

Artikel 7 – Machtiging

7.1     Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, machtigt de Klant IRIS om, conform de Overeenkomst, namens de Klant overeenkomsten met Toeleveranciers te sluiten in het kader van de levering van de Producten en/of Diensten. De Klant zal hiertoe door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon een machtigingsformulier laten ondertekenen.

 

 

 

Artikel 8 – Levering

8.1      Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gelden door IRIS opgegeven termijnen niet als fatale termijnen. Overschrijding van een overeengekomen termijn geeft  de Klant geen recht tot opschorting en/of (schade)vergoeding.

8.2     De Klant is gehouden gebreken of tekortkomingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de Producten, aan IRIS te melden. Indien IRIS binnen de genoemde termijn geen klacht of opmerkingen heeft ontvangen, dan wordt de Klant geacht de voltooide werkzaamheden of de geleverde Producten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

8.3     De Klant is verplicht de Producten te ontvangen op normale werkdagen.

8.4     Indien niet alle bestelde Producten op voorraad zijn, is IRIS gerechtigd om gedeeltelijke leveringen te verrichten en gedeeltelijke verzendkosten in rekening te brengen. IRIS zal de Klant hierover zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

8.5     Alle Producten worden Ex Works (af fabriek, Incoterms 2020) geleverd vanaf      de betreffende locatie van IRIS waar de Producten gereed liggen voor verzending, dan wel, indien de Producten rechtstreeks door de Toeleverancier aan de Klant worden gezonden, de betreffende locatie van de Toeleverancier.

8.6     Indien de Klant een levering niet wil of kan accepteren, dan is deze direct in gebreke. IRIS mag dan naar eigen keuze: (i) de Producten opslaan voor rekening en risico van de Klant of (ii) de Producten verkopen tegen de beste redelijkerwijs te verkrijgen prijs (na aftrek van redelijke kosten voor opslag, verzekering en verkoopkosten), waarna de Klant slechts het verschil tussen de verkregen prijs en het door haar aan IRIS betaalde bedrag terugkrijgt, of (iii) de Producten nogmaals ter levering aanbieden, waarbij de extra kosten voor rekening van de Klant komen.

 

Artikel 9 – Installatie en oplevering

9.1      De Klant draagt tijdig zorg voor alle aansluitingen en andere middelen die benodigd zijn voor uitvoering van de Overeenkomst. De Klant draagt tevens zorg voor alle noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en/of andere benodigde formaliteiten, alsmede treft de Klant adequate maatregelen voor een veilige werkomgeving. De Klant vrijwaart IRIS en stelt IRIS schadeloos voor alle schade en kosten die IRIS lijdt indien  in strijd met het voorgaande wordt gehandeld.

9.2     Indien de aanvang en de voortgang van de installatiewerkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Klant verantwoordelijk is, dient de Klant daaruit voor de door IRIS geleden schade en gemaakte kosten te vergoeden.

9.3     De Klant is aansprakelijk voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die zijn geleverd of gebruikt door IRIS, Toeleveranciers of andere derden waar IRIS gebruik van maakt bij de installatiewerkzaamheden en door Klant worden beheerd, tenzij dergelijke schade en/of dergelijk verlies toerekenbaar is aan IRIS.

9.4     IRIS heeft het recht om de (programmatuur die is geïnstalleerd op) apparatuur van de Klant voorafgaand aan de installatie te keuren en indien nodig nadere voorwaarden hieraan te stellen. Onder nader te stellen voorwaarden wordt in ieder geval verstaan het overeenkomstig aanwijzingen van IRIS aanpassen/upgraden van de programmatuur, apparatuur, systeemprogrammatuur en/of verbonden netwerken. De Klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat de apparatuur voldoet aan de door IRIS gestelde condities.

9.5     Oplevering zal plaatsvinden conform het door IRIS voorgeschreven protocol van oplevering.

9.6     Gebreken die kunnen worden hersteld en die het functioneren van het systeem niet substantieel beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.

9.7     Oplevering ontslaat IRIS van alle aansprakelijkheid voor gebreken, tenzij de Klant aantoont dat zij dergelijke gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had kunnen en/of moeten ontdekken.

 

 

 

Artikel 10 – Onderhoud

10.1     IRIS heeft het recht om systemen tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, indien dit nodig is in verband met door te voeren wijzigingen, het treffen van maatregelen om schade of storingen te voorkomen, of in verband met preventief of correctief onderhoud.  IRIS zal de Klant, indien mogelijk, vooraf in kennis stellen van haar voornemen onderhoud te plegen en/of systemen buiten gebruik te stellen, onder vermelding, voor zover mogelijk, van het aanvangstijdstip en de ingeschatte duur van de buitengebruikstelling.

10.2    De Klant dient onverwijld eventuele storingen direct aan IRIS te melden en aan IRIS informatie te verschaffen noodzakelijk voor het herstellen van fouten. Na ontvangst van een melding zal IRIS zich overeenkomstig haar gebruikelijke procedures, dan specifiek overeengekomen procedures, inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen. IRIS staat er niet voor in dat alle Producten en/of Diensten zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken worden verbeterd.

10.3    De Klant heeft in geval van onderhoud en/of buitengebruikstelling van Producten en/of Diensten geen recht op enige (schade)vergoeding, noch is zij gerechtigd tot opschorting van haar (betalings)verplichtingen. De Klant is niet gerechtigd zelf dan wel door derden wijzigingen in het systeem of delen daarvan aan te (doen) brengen of deze te (doen) verplaatsen, zonder voorafgaande goedkeuring van IRIS. Onderhoud vindt plaats conform de gebruikelijke dienstverlening van IRIS en binnen kantoortijden, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst of een SLA.

 

Artikel 11 – Gebruiksrecht (licentie)

11.1     Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, verleent IRIS  aan de Klant het niet-exclusieve en niet- overdraagbare recht om gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Producten en/of Diensten strikt voor eigen gebruik binnen de onderneming van de Klant te gebruiken voor het met IRIS overeengekomen aantal gebruikers. Het laten gebruiken door of ter beschikking stellen van de Producten en/of Diensten aan derden, waaronder begrepen dochter- of groepsmaatschappijen, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IRIS. Het gebruiksrecht van de Klant strekt zich bij software uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van de Klant met betrekking tot software strekt zich niet uit tot de broncode van de software. De broncode van de software en de bij de ontwikkeling van de software gemaakte technische documentatie worden niet aan de Klant ter beschikking gesteld, ook niet indien de Klant bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

11.2     De Producten en Diensten mogen niet

worden gebruikt voor doeleinden die in strijd zijn met enige wet- en regelgeving. De Klant draagt er voor zorg en staat er voor in dat de gebruikers van de Producten en Diensten deze bepaling niet zullen overtreden en vrijwaart en stelt IRIS schadeloos voor alle claims (van derden) die hieruit kunnen voortvloeien.

 

Artikel 12 – Duur en wijziging Overeenkomst, meerwerk

12.1     Een Overeenkomst tussen IRIS en de Klant wordt aangegaan voor de periode zoals omschreven in de Overeenkomst met uitsluiting van de toepasselijkheid van artikel 7:408 van het Burgerlijk Wetboek. De Overeenkomst wordt na afloop van de initiële periode telkenmale onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als de initiële periode, tenzij dwingend recht zich hiertegen verzet of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien geen duur is overeengekomen, is de Overeenkomst aangegaan voor de periode van tenminste 1 (één) jaar.

12.2    Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

12.3    Kosten als gevolg hiervan komen voor rekening van de Klant. Werkzaamheden, prestaties, of leveringen door IRIS aan de Klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van IRIS.

12.4    Indien IRIS instemt met het uitvoeren van meerwerk, zal zij dit zo spoedig mogelijk aan de Klant bevestigen. IRIS is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Overeenkomst wordt gesloten.

12.5    Wijzingen in de Overeenkomst kunnen van invloed zijn op eerder overeengekomen (leverings)termijnen en vormen nimmer een grond voor de Klant om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

 

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

13.1     Indien (i) de Klant niet of niet behoorlijk voldoet aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, (ii) ten laste van de Klant conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, (iii) ten aanzien van de Klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of haar faillissement wordt aangevraagd, (iv) het bedrijf van de Klant wordt stilgelegd of geliquideerd of een besluit daartoe is genomen en/of (v) IRIS gegronde reden heeft om te vrezen dat de Klant tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens IRIS, verkeert de Klant (van rechtswege) in verzuim en is IRIS gerechtigd, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, (a) de Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de Klant aan al haar (betalings)verplichtingen jegens IRIS heeft voldaan en/of (b) de Overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd alle overige (op grond van de wet) aan IRIS toekomende rechten en zonder dat IRIS tot enige (schade)vergoeding is gehouden.

13.2    Indien de Klant op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Opdracht heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij IRIS ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die IRIS vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Opdracht heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor prestaties en vorderingen, welke nog niet  zijn verricht c.q. verkregen.

13.4    Rechten en verplichtingen uit de

Overeenkomst tussen IRIS en de Klant, die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1     Partijen zijn ten opzichte van elkaar verplicht geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt. Het is een Partij niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de andere Partij op enigerlei wijze, direct of indirect, informatie en/of gegevens met betrekking tot de andere Partij openbaar te (doen) maken of aan een derde ter beschikking te stellen. De plicht tot geheimhouding eindigt 1 (één) jaar na het beëindigen van de Overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

14.2    In geval van beëindiging van de Overeenkomst zullen naar keuze van IRIS de door IRIS aan de Klant ter beschikking gestelde gegevens en informatie worden vernietigd of op een ander overeen te komen wijze worden geretourneerd op kosten van de Klant.

14.3    De Klant zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede 1 (één) jaar na beëindiging daarvan geen medewerkers van IRIS, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IRIS, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van EUR 2.000,- (zegge: tweeduizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt, en zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van aanvullende schadevergoeding.

 

Artikel 15 – Privacy

15.1     De Klant staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken (persoons)gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de alsdan geldende privacywetgeving, waaronder in ieder geval begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen en overige formaliteiten zijn verricht en de vereiste toestemming van de betreffende personen voor de verwerking van persoonsgegevens is verstrekt.

15.2    De Klant vrijwaart IRIS voor aanspraken van betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst of waarvoor de Klant uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is dan wel voor aanspraken van derden al dan niet uit hoofde van schadevergoeding, boetes, schikkingen, strafrechtelijke transactievoorstellen of anderszins en stelt IRIS daarvan volledig schadeloos.

15.3    Indien IRIS heeft te gelden als verwerker en de Klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan zullen IRIS en de Klant een verwerkersovereenkomst sluiten.

 

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

16.1     Alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst door of namens IRIS geleverde Producten, ontwikkelde of nog te ontwikkelen programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, modellen, technieken, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, opleidingsmaterialen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij IRIS, diens licentiegevers of de desbetreffende derde. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Voorwaarden of die anderszins (bijvoorbeeld in voorwaarden die zijn ingesloten bij standaardprogrammatuur) uitdrukkelijk worden toegekend voor de duur van de Overeenkomst.

16.2    De Klant zal de Producten, programmatuur, databestanden of andere (opleidings)materialen, geheimhouden, op geen enkele wijze (doen) verveelvoudigen of daarvan kopieën (doen) vervaardigen dan wel openbaar maken. Een aan de Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

17.1     De totale aansprakelijkheid van IRIS wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Klant verschuldigd is aan IRIS op basis van de Overeenkomst gedurende de laatste 6 (zes) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit (excl. BTW), tenzij de verzekering een hoger bedrag uitkeert.

17.2    Aansprakelijkheid van IRIS voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens, vorderingen van derden op de Klant en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is  te allen tijde uitgesloten.

17.3    Buiten de in de leden 1 en 2 genoemde gevallen rust op IRIS geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop de actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, tenzij er  sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens IRIS.

17.4    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 (zes) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij IRIS meldt.

17.5    Iedere vordering tot schadevergoeding tegen IRIS vervalt in ieder geval door het enkele verloop van 24 (vierentwintig) maanden na het ontstaan van de vordering.

17.6    Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan IRIS zich ter uitvoering van  de Overeenkomst bedient.

17.7    IRIS is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de Klant gebruik maakt van de door IRIS of de Toeleverancier geleverde Diensten, aansluitingen of andere voorzieningen. De Klant vrijwaart IRIS en de Toeleveranciers voor alle aanspraken van derden die betrekking hebben op de inhoud van het telecommunicatieverkeer (daaronder begrepen spraak, beeld, data en onafhankelijk van het medium) en/of de gegevens die de Klant verstuurt met gebruikmaking van de Diensten.

17.8    IRIS is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van derden van wie IRIS zich bij de uitvoering van een Overeenkomst bedient.

17.9    IRIS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of materialen en/of werkomstandigheden, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

 

 

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

18.1     De eigendom van de Producten blijft volledig bij IRIS en/of de Toeleveranciers, totdat de Klant alle vorderingen van IRIS op de Klant, waaronder die in de zin van artikel 3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, volledig heeft voldaan.

18.2    De Klant is niet gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verkopen, verhuren, vervreemden, verpanden of op enige wijze te bezwaren of in gebruik te geven voordat de volledige eigendom van de Producten is overgegaan op de Klant.

18.3    Tot het moment van eigendomsoverdracht is de Klant gehouden om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde de Producten te beschermen tegen schade. Indien derden beslag (dreigen te) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen leggen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om IRIS daar onmiddellijk van in kennis te stellen.

18.4    Voor het geval dat IRIS haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan IRIS of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IRIS zich bevinden en die Producten mee terug te nemen.

18.5    Indien IRIS haar eigendomsrechten niet kan uitoefenen, is de Klant aansprakelijk voor de door IRIS geleden schade.

 

Artikel 19 – Risico

19.1     Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat, tenzij anders overeengekomen, over op de Klant over op het moment dat de Producten gereed liggen voor verzending op de plaats van IRIS dan wel de Toeleverancier.

19.2    Indien bij door IRIS te leveren Diensten gebruik        wordt gemaakt   van telecommunicatiefaciliteiten (waaronder tevens te rekenen verbindingen via het internet), is de Klant verantwoordelijk voor correct en bevoegd gebruik ervan. IRIS is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor gevolgen van het niet of gebrekkig functioneren van          de betreffende telecommunicatiefaciliteit.

 

Artikel 20 – Garantie

20.1    IRIS staat er niet voor in dat de Producten en/of Diensten geschikt zijn voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door de Klant. IRIS garandeert evenmin dat de Producten en/of Diensten zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.

20.2    IRIS is steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen aan te brengen.

20.3    IRIS is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

20.4    Indien tijdig, correct is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van IRIS genoegzaam is aangetoond dat de Producten en/of Diensten niet aan de vereisten voldoen, zal IRIS de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten en/of Diensten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten en/of Diensten, hetzij de Klant alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de verschuldigde prijs te verlenen.

20.5    Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal IRIS ter zake van haar garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal IRIS tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

20.6    Indien IRIS Producten aan de Klant aflevert welke IRIS van haar toeleveranciers heeft verkregen, is IRIS nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzicht van de Klant gehouden dan waarop IRIS ten opzichte van haar Toeleverancier aanspraak kan maken.

20.7    De in dit artikel verstrekte garantie geldt slechts indien de Klant aan al haar verplichtingen jegens IRIS heeft voldaan.

20.8    De vervanging van de Producten gedurende de garantietermijn heeft geen verlenging van deze termijn ten gevolge. Herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en transportkosten, anders dan op grond van de in dit artikel bedoelde garantie zal door IRIS in rekening worden gebracht bij de Klant.

20.9    De garantie is niet overdraagbaar.

 

 

 

Artikel 21 – Overmacht

21.1     Partijen zijn niet gehouden te voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, als zij niet kunnen nakomen als gevolg van omstandigheden buiten hun invloedssfeer om (force majeur).

21.2    Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën en pandemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie.

21.3    Indien IRIS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen.

21.4    IRIS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

21.5    Indien een overmacht situatie langer dan 30 (dertig) dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. In geval van overmacht als gevolg van het feit dat de aanleg van netwerk- of communicatieverbindingen is vertraagd, geldt, in afwijking van het in de vorige zin van dit artikel bepaalde, een termijn van 200 (tweehonderd) dagen waarna pas het recht op beëindiging bestaat. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 22 – Overige

22.1    De Klant is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IRIS enig recht voortvloeiende uit de Overeenkomsten aan derden over te dragen. De beperking van de overdraagbaarheid heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De Klant geeft bij voorbaat het recht aan IRIS om de rechten voortvloeiende uit de Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

 

Artikel 23 – Rechts- en forumkeuze

23.1    Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten, deze Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende rechtshandelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

23.2    Alle geschillen tussen IRIS en de Klant die voortvloeien uit deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtshandelingen, zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank van het arrondissement Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, tenzij IRIS ervoor kiest het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde Rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van de Klant.

23.3    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van IRIS, alsmede alle Overeenkomsten en rechtsgevolgen voortvloeiende uit het bovenstaande, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2.2 De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van de Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden en Overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen IRIS en de Klant in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5 IRIS is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden aan te passen. De meest recente versie van de Voorwaarden is altijd van toepassing. Een dergelijke wijziging wordt van kracht 14 (veertien) dagen na de datum van verzending van de gewijzigde Voorwaarden aan de Klant. Indien de Klant binnen deze
14 (veertien) dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van haar de oorspronkelijke Voorwaarden van toepassing blijven.

2.6 Indien en voor zover IRIS producten en/of diensten van Toeleveranciers of andere derden aan de Klant ter beschikking stelt, zullen, voor wat betreft die producten en/of diensten, de (algemene) (licentie)voorwaarden van desbetreffende Toeleveranciers of andere derden in de verhouding tussen hen en de Klant van toepassing zijn. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van Toeleveranciers of andere derden in de verhouding tussen de Klant en IRIS om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Voorwaarden onverkort.

2.7 Deze Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Afhankelijk van de door IRIS te leveren producten en/of diensten zijn de bepalingen uit het betreffende bijzondere deel mede van toepassing. In geval van enige strijdigheid van bepalingen van een bijzonder deel met bepalingen uit het algemeen deel prevaleren de desbetreffende bepalingen van het bijzondere deel.

2.8 In geval van tegenstrijdigheid van de bepalingen in de Overeenkomst en de Voorwaarden prevaleert het volgende:
(i) de Overeenkomst;
(ii) de SLA.

Artikel 3 – Aanbiedingen en bevestiging

3.1
Alle aanbiedingen en offertes van IRIS zijn geheel vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.2 Alle aanbiedingen en offertes blijven geldig voor 14 (veertien) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.3 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie waarop IRIS haar aanbieding of offerte baseert.

3.4 IRIS kan redelijkerwijs niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten.

3.5 Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat een tekenbevoegd persoon van IRIS een opdracht schriftelijk heeft bevestigd en, indien van toepassing, onder voorbehoud van goedkeuring door de Toeleverancier, dan wel op het moment dat IRIS met de uitvoering van een Overeenkomst is begonnen.

3.6 IRIS is te allen tijde gerechtigd om een (deel)Overeenkomst zonder nadere toelichting (gedeeltelijk) te weigeren en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor enige schade, bijvoorbeeld indien IRIS een aanwijzing of een vermoeden heeft dat de Klant zich niet aan haar betalingsverplichtingen zal houden en/of de Producten niet beschikbaar zijn.

Artikel 4 – Uitvoering

4.1 IRIS zal zich naar beste vermogen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle werkzaamheden van IRIS worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst IRIS uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. De uitvoering van de Overeenkomst is mede afhankelijk van de (diensten van de) Toeleveranciers, waarop IRIS geen invloed heeft.

4.2 IRIS behoudt zich te allen tijde het recht voor om derden voor de werkzaamheden in te zetten, indien een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt ten deze uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 IRIS zal eventuele derden zorgvuldig selecteren en alleen inschakelen indien zulks noodzakelijk is. IRIS is niet aansprakelijk voor enige schade, welke is veroorzaakt door de derde.

4.4 De Klant zal zich te allen tijde onthouden van gedragingen of handelingen die de reputatie van IRIS, de Toeleveanciers en/of de Producten op enigerlei wijze beschadigen of kunnen beschadigen.

Artikel 5 – Prijzen en betaling

5.1
Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten, export- en importheffingen. Deze kosten en heffingen zijn voor rekening van de Klant.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn reisuren, reis- en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten niet bij de prijzen en tarieven inbegrepen en kunnen apart in rekening worden gebracht.

5.3 De aanbiedingen van IRIS en de overeengekomen prijs tussen IRIS en de Klant zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding of Overeenkomst geldende prijsbepalende factoren. Indien zich vóór of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst een verhoging van deze prijsbepalende factoren mocht voordoen, is IRIS gerechtigd een daardoor ontstane (kost)prijsverhoging aan de Klant door te berekenen, zelfs indien is overeengekomen dat de prijzen vast zijn.

5.4
De Klant is verplicht om de facturen van IRIS binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum zonder enige verrekening of bevoegdheid tot opschorting te voldoen.

5.5 Bij gebreke van tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim, alsmede over het openstaande bedrag rente verschuldigd ad 8 % per maand, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. De Klant is dan aan IRIS verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, ter zake de invordering van al datgene wat de Klant aan IRIS verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 50,- (vijftig euro).

5.6 IRIS is te allen tijde gerechtigd om, ongeacht eventueel eerder gemaakte betalingsafspraken, gehele of gedeeltelijke betaling te eisen of vervangende zekerheid te verlangen ter zake de levering van Producten op een tijdstip en wijze ter vrije keuze van IRIS, alsmede al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat zij betaling of vervangende zekerheid heeft ontvangen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade.

Artikel 6 – Medewerking Klant

6.1 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of materialen en/of (werk)omstandigheden, waarvan IRIS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan IRIS worden verstrekt c.q. worden gerealiseerd. De Klant is tevens gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst alles te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige voltooiing van de dienstverlening of tijdige levering van de Producten mogelijk te maken, inclusief het bewerkstelligen van een veilige werkomgeving.

6.2
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is de Klant verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing binnen zijn organisatie van alle Producten en Diensten, zoals (rand-)apparatuur, software, het (tijdig) maken van back-ups, controle- en (virus)beveiliging, adequaat systeembeheer van de geleverde websites en databestanden, alsmede voor de informatie die wordt uitgewisseld of verwerkt via deze (rand-)apparatuur, software, websites en/of databestanden.

6.3
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de Klant te beschikken over een adequaat niveau van beveiliging van het (computer)netwerk en systemen.

6.4 Indien de Klant niet (volledige) medewerking verleent als omschreven in artikel 6 van deze Voorwaarden, is IRIS gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en/of het recht om de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen, onverminderd alle overige uit de wet aan IRIS toekomende rechten.

Artikel 7 – Machtiging

7.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, machtigt de Klant IRIS om, conform de Overeenkomst, namens de Klant overeenkomsten met Toeleveranciers te sluiten in het kader van de levering van de Producten en/of Diensten. De Klant zal hiertoe door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon een machtigingsformulier laten ondertekenen.

Artikel 8 – Levering

8.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gelden door IRIS opgegeven termijnen niet als fatale termijnen. Overschrijding van een overeengekomen termijn geeft de Klant geen recht tot opschorting en/of (schade)vergoeding.

8.2 De Klant is gehouden gebreken of tekortkomingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de Producten, aan IRIS te melden. Indien IRIS binnen de genoemde termijn geen klacht of opmerkingen heeft ontvangen, dan wordt de Klant geacht de voltooide werkzaamheden of de geleverde zaken onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

8.3 De Klant is verplicht de Producten te ontvangen op normale werkdagen.

8.4 Indien niet alle bestelde Producten op voorraad zijn, is IRIS gerechtigd om gedeeltelijke leveringen te verrichten en gedeeltelijke verzendkosten in rekening te brengen. IRIS zal de Klant hierover zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

8.5 Alle Producten worden Ex Works (af fabriek, Incoterms 2010) geleverd vanaf de locatie van het desbetreffende magazijn.

8.6 Indien de Klant een levering niet wil of kan accepteren, dan is deze direct in gebreke. IRIS mag dan naar eigen keuze: (i) de Producten opslaan voor rekening en risico van de Klant of (ii) de Producten verkopen tegen de beste redelijkerwijs te verkrijgen prijs (na aftrek van redelijke kosten voor opslag, verzekering en verkoopkosten), waarna de Klant slechts het verschil tussen de verkregen prijs en het door haar aan IRIS betaalde bedrag terugkrijgt, of (iii) de Producten nogmaals ter levering aanbieden, waarbij de extra kosten voor rekening van de Klant komen.

Artikel 9 – Installatie en oplevering

9.1 De Klant draagt tijdig zorg voor alle aansluitingen en andere middelen die benodigd zijn voor uitvoering van de Overeenkomst. De Klant draagt tevens zorg voor alle noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en/of andere benodigde formaliteiten, alsmede treft de Klant adequate maatregelen voor een veilige Werkomgeving. De Klant vrijwaart IRIS en stelt IRIS schadeloos voor alle schade en kosten die IRIS lijdt indien in strijd met het voorgaande wordt gehandeld.

9.2 Indien de aanvang en de voortgang van de installatiewerkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Klant verantwoordelijk is, dient de Klant daaruit voor de door IRIS geleden schade en gemaakte kosten te vergoeden.

9.3 De Klant is aansprakelijk voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die zijn geleverd of gebruikt door IRIS, Toeleveranciers of andere derden waar IRIS gebruik van maakt bij de installatiewerkzaamheden en door Klant worden beheerd, tenzij dergelijke schade en/of dergelijk verlies toerekenbaar is aan IRIS.

9.4 IRIS heeft het recht om de (programmatuur die is geïnstalleerd op) apparatuur van de Klant voorafgaand aan de installatie te keuren en indien nodig nadere voorwaarden hieraan te stellen. Onder nader te stellen voorwaarden wordt in ieder geval verstaan het overeenkomstig aanwijzingen van IRIS aanpassen/upgraden van de programmatuur, apparatuur, systeemprogrammatuur en/of verbonden netwerken. De Klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat de apparatuur voldoet aan de door IRIS gestelde condities.

9.5 Oplevering zal plaatsvinden conform het door IRIS voorgeschreven protocol van oplevering.

9.6 Gebreken die kunnen worden hersteld en die het functioneren van het systeem niet substantieel beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.

9.7 Oplevering ontslaat IRIS van alle aansprakelijkheid voor gebreken, tenzij de Klant aantoont dat hij dergelijke gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had kunnen en/of moeten ontdekken.

Artikel 10 – Onderhoud

10.1 IRIS heeft het recht om systemen tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, indien dit nodig is in verband met door te voeren wijzigingen, het treffen van maatregelen om schade of storingen te voorkomen, of in verband met preventief of correctief onderhoud. IRIS zal de Klant, indien mogelijk, vooraf in kennis stellen van haar voornemen onderhoud te plegen en/of systemen buiten gebruik te stellen, onder vermelding, voor zover mogelijk, van het aanvangstijdstip en de ingeschatte duur van de buitengebruikstelling.

10.2 De Klant dient onverwijld eventuele storingen direct aan IRIS te melden en aan IRIS informatie te verschaffen noodzakelijk voor het herstellen van fouten. Na ontvangst van een melding zal IRIS zich overeenkomstig haar gebruikelijke procedures, dan specifiek overeengekomen procedures, inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen. IRIS staat er niet voor in dat alle Producten en/of Diensten zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken worden verbeterd.

10.3
De Klant heeft in geval van onderhoud en/of buitengebruikstelling van Producten en/of Diensten geen recht op enige (schade)vergoeding, noch is zij gerechtigd tot opschorting van haar (betalings)verplichtingen. De Klant is niet gerechtigd zelf dan wel door derden wijzigingen in het systeem of delen daarvan aan te (doen) brengen of deze te (doen) verplaatsen, zonder voorafgaande goedkeuring van IRIS. Onderhoud vindt plaats conform de gebruikelijke dienstverlening van IRIS en binnen kantoortijden, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst of een SLA.

Artikel 11 – Gebruiksrecht (licentie)

11.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, verleent IRIS aan de Klant het niet-exclusieve en niet- overdraagbare recht om gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Producten en/of Diensten strikt voor eigen gebruik binnen de onderneming van de Klant te gebruiken voor het met IRIS overeengekomen aantal gebruikers. Het laten gebruiken door of ter beschikking stellen van de Producten en/of Diensten aan derden, waaronder begrepen dochter- of groepsmaatschappijen, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IRIS. Het gebruiksrecht van de Klant strekt zich bij software uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van de Klant met betrekking tot software strekt zich niet uit tot de broncode van de software. De broncode van de software en de bij de ontwikkeling van de software gemaakte technische documentatie worden niet aan de Klant ter beschikking gesteld, ook niet indien de Klant bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

11.2 De Producten en Diensten mogen niet
worden gebruikt voor doeleinden die in strijd zijn met enige wet- en regelgeving. De Klant draagt er voor zorg en staat er voor in dat de gebruikers van de Producten en Diensten deze bepaling niet zullen overtreden en vrijwaart en stelt IRIS schadeloos voor alle claims (van derden) die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 12 – Duur en wijziging Overeenkomst, meerwerk

12.1 Een Overeenkomst tussen IRIS en de Klant wordt aangegaan voor de periode zoals omschreven in de Overeenkomst met uitsluiting van de toepasselijkheid van artikel 7:408 van het Burgerlijk Wetboek. De Overeenkomst wordt na afloop van de initiële periode telkenmale onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als de initiële periode, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien geen duur is overeengekomen, is de Overeenkomst aangegaan voor de periode van tenminste 1 (één) jaar.

12.2 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

12.3 Kosten als gevolg hiervan komen voor rekening van de Klant. Werkzaamheden, prestaties, of leveringen door IRIS aan de Klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van IRIS.

12.4 Indien IRIS instemt met het uitvoeren van meerwerk, zal zij dit zo spoedig mogelijk aan de Klant bevestigen. IRIS is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Overeenkomst wordt gesloten.

12.5 Wijzingen in de Overeenkomst kunnen van invloed zijn op eerder overeengekomen (leverings)termijnen en vormen nimmer een grond voor de Klant om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

Artikel 13 – Ontbinding

13.1 Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

13.2 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is IRIS bevoegd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Klant:

a.
surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan haar is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
c. toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst, dan wel het voor IRIS voorzienbaar is dat de Klant tekort zal schieten.


13.3 Indien de Klant op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Opdracht heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij IRIS ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die IRIS vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Opdracht heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor prestaties en vorderingen, welke nog niet zijn verricht c.q. verkregen.

13.4 Rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst tussen IRIS en de Klant, die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1 Partijen zijn ten opzichte van elkaar verplicht geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt. Het is een Partij niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de andere Partij op enigerlei wijze, direct of indirect, informatie en/of gegevens met betrekking tot de andere Partij openbaar te (doen) maken of aan een derde ter beschikking te stellen. De plicht tot geheimhouding eindigt 1 (één) jaar na het beëindigen van de Overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

14.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst zullen naar keuze van IRIS de door IRIS aan de Klant ter beschikking gestelde gegevens en informatie worden vernietigd of op een ander overeen te komen wijze worden geretourneerd op kosten van de Klant.

14.3 De Klant zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede 1 (één) jaar na beëindiging daarvan geen medewerkers van IRIS, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IRIS, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van EUR 2.000,- (tweeduizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt, en zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van aanvullende schadevergoeding.

Artikel 15 – Privacy

15.1
De Klant staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de alsdan geldende privacywetgeving gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen en overige formaliteiten zijn verricht en de vereiste toestemming van de betreffende personen voor de verwerking van persoonsgegevens is verstrekt.

15.2 De Klant vrijwaart IRIS voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden of waarvoor de Klant uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is dan wel voor aanspraken van derden al dan niet uit hoofde van schadevergoeding, boetes, schikkingen, strafrechtelijke transactievoorstellen of anderszins en stelt IRIS daarvan volledig schadeloos.

15.3 IRIS verzamelt alleen persoons- en verkeersgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst door of namens IRIS ontwikkelde of nog te ontwikkelen programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, modellen, technieken, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, opleidingsmaterialen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij IRIS, diens licentiegevers of de desbetreffende fabrikant. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Voorwaarden of die anderszins (bijvoorbeeld in voorwaarden die zijn ingesloten bij
standaardprogrammatuur) uitdrukkelijk worden toegekend voor de duur van de Overeenkomst.

16.2 De Klant zal de programmatuur, databestanden of andere (opleidings)materialen, geheimhouden, op geen enkele wijze (doen) verveelvoudigen of daarvan kopieën (doen) vervaardigen dan wel openbaar maken. Een aan de Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

17.1 De totale aansprakelijkheid van IRIS wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Klant verschuldigd is aan IRIS op basis van de Overeenkomst gedurende de laatste 6 (zes) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit (excl. BTW), tenzij de verzekering een hoger bedrag uitkeert.

17.2 Aansprakelijkheid van IRIS voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens, vorderingen van derden op de Klant en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

17.3
Buiten de in de leden 1 en 2 genoemde gevallen rust op IRIS geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop de actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens IRIS.

17.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat De Klant de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen
6 (zes) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij IRIS meldt.

17.5 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt in ieder geval door het enkele verloop van 24 (vierentwintig) maanden na het ontstaan van de vordering.

17.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts-)personen waarvan IRIS zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient.

17.7 IRIS is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de Klant gebruik maakt van de door IRIS of de Toeleverancier geleverde diensten, aansluitingen of andere voorzieningen. De Klant vrijwaart IRIS en de Toeleveranciers voor alle aanspraken van derden die betrekking hebben op de inhoud van het telecommunicatieverkeer (daaronder begrepen spraak, beeld, data en onafhankelijk van het medium) en/of de gegevens die de Klant verstuurt met gebruikmaking van de diensten.

17.8 IRIS is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van derden van wie IRIS zich bij de uitvoering van een Overeenkomst bedient.

17.9 IRIS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of materialen en/of werkomstandigheden, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

18.1 De eigendom van de Producten blijft volledig bij IRIS en/of de Toeleveranciers, totdat de Klant alle vorderingen van IRIS op de Klant, waaronder die in de zin van artikel 3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, volledig heeft voldaan.

18.2 De Klant is niet gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verkopen, verhuren, vervreemden, verpanden of op enige wijze te bezwaren of in gebruik te geven voordat de volledige eigendom van de Producten is overgegaan op de Klant.

18.3 Tot het moment van eigendomsoverdracht is de Klant gehouden om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde de Producten te beschermen tegen schade. Indien derden beslag (dreigen te) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen leggen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om IRIS daar onmiddellijk van in kennis te stellen.

18.4
Voor het geval dat IRIS haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan IRIS of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IRIS zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

18.5 Indien IRIS haar eigendomsrechten niet kan uitoefenen, is de Klant aansprakelijk voor de door IRIS geleden schade.

Artikel 19 – Risico

19.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die door IRIS zijn/worden geleverd aan de Klant, gaat op de Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of van een door de Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

19.2 Indien bij door IRIS te leveren diensten gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten (waaronder tevens te rekenen verbindingen via het internet), is de Klant verantwoordelijk voor correct en bevoegd gebruik ervan. IRIS is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor gevolgen van het niet of gebrekkig functioneren van de betreffende telecommunicatiefaciliteit.

Artikel 20 – Garantie

20.1 IRIS staat er niet voor in dat de Producten en/of Diensten geschikt zijn voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door de Klant. IRIS garandeert evenmin dat de Producten en/of Diensten zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.

20.2
IRIS is steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen aan te brengen.

20.3 IRIS is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

20.4 Indien tijdig, correct is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van IRIS genoegzaam is aangetoond dat de Producten en/of Diensten niet aan de vereisten voldoen, zal IRIS de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten en/of Diensten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten en/of Diensten, hetzij de Klant alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de verschuldigde prijs te verlenen.

20.5 Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal IRIS ter zake van haar garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal IRIS tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

20.6 Indien IRIS Producten aan de Klant aflevert welke IRIS van haar toeleveranciers heeft verkregen, is IRIS nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzicht van de Klant gehouden dan waarop IRIS ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

20.7 De in dit artikel verstrekte garantie geldt slechts indien de Klant aan al haar verplichtingen jegens IRIS heeft voldaan.

20.8 De vervanging van de Producten gedurende de garantietermijn heeft geen verlenging van deze termijn ten gevolge. Herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en transportkosten, anders dan op grond van de in dit artikel bedoelde garantie zal door IRIS in rekening worden gebracht bij de Klant.

20.9 De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 21 – Overmacht

21.1 Partijen zijn niet gehouden te voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, als zij niet kunnen nakomen als gevolg van omstandigheden buiten hun invloedssfeer om (force majeur).

21.2
Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie.

21.3 Indien IRIS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen.

21.4 IRIS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

21.5 Indien een overmacht situatie langer dan 30 (dertig) dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. In geval van overmacht als gevolg van het feit dat de aanleg van netwerk- of communicatieverbindingen is vertraagd, geldt, in afwijking van het in de vorige zin van dit artikel bepaalde, een termijn van 200 (tweehonderd) dagen waarna pas het recht op beëindiging bestaat. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 22 – Overige

22.1 De Klant is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IRIS enig recht voortvloeiende uit de Overeenkomsten aan derden over te dragen. De beperking van de overdraagbaarheid heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De Klant geeft bij voorbaat het recht aan IRIS om de rechten voortvloeiende uit de Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Artikel 23 – Rechts- en forumkeuze

23.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten, deze Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende rechtshandelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

23.2 Alle geschillen tussen IRIS en de Klant die voortvloeien uit deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtshandelingen, zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank van het arrondissement Oost-Brabant, locatie ’s- Hertogenbosch, tenzij IRIS ervoor kiest het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde Rechtbank van de woonplaats van de Klant.

23.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Call Now Button